Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Egis Slovakia s.r.o. sa zaväzuje k bezpečnému a dôvernému spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa svojich zamestnancov, zmluvných strán, používateľov webových stránok a ďalších zainteresovaných strán. Spoločnosť Egis Slovakia s.r.o. zároveň zabezpečuje, aby boli osobné údaje spracované zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom a s ohľadom na práva dotknutých osôb.

Aké osobné údaje môžu byť získavané?

Osobné údaje, ktoré o vás získavame pri používaní tejto webovej stránky sú predovšetkým:

Údaje, ktoré sú poskytbuté, ako napríklad:
 - meno a kontaktné údaje;
 - elektronickú komunikáciu odoslanú spoločnosti Egis Slovakia s.r.o.
 - údaje z prihlasovacieho formulára;

Technické údaje, napr. prostredníctvom použitia súborov cookies, ako sú:

 - údaje o aktivite na tejto webovej stránke, napr. pri vypĺňaní údajov vo formulároch;
 - údaje pri opakovanej návšteve tejto webovej stránky, spolu s údajmi o používanom prehliadači a operačnom systéme, čase návštevy, navštívených stránkach, označených URL odkazoch, vašej IP adrese a tiež navštívených stránkach pred a po návšteve tejto stránky ;
 
Osobné údaje z hlásení o možných vedľajších účinkoch niektorého z našich produktov môžu tiež obsahovať vaše údaje, ako napríklad pohlavie, dátum narodenia a údaje o vašom zdravotnom stave.

Ako spracúvame poskytnuté osobné údaje?

Údaje sú spracúvané na nasledujúce účely:

Poskytovania informácií a služieb, vrátane:
- pracovných ponúk;
- tipov, užitočných informácií a marketingovej komunikácie súvisiacej s našimi produktami a službami. Na marketingové účely vždy s Vašim súhlasom tak, ako to vyžaduje zákon.

Kontaktu a komunikácie, vrátane:
- odpovedí na Vaše žiadosti (napríklad žiadosť o zamestnanie); a
- poskytovania dôležitých upozornení a aktualizácií, ako sú napríklad zmeny našich podmienok a pravidiel, upozornení týkajúcich sa bezpečnosti a administratívnych správ.

Prevádzkovania činnosti spoločnosti, vrátane:
- odpovede alebo reakcie v súvislosti s hlásením o možných vedľajších účinkoch našich produktov, a sledovania bezpečnosti našich produktov;
- dodržiavania príslušných zákonov, predpisov a usmernení;
- dodržiavania alebo splnenia požiadaviek regulačných orgánov, vlád, súdov a orgánov činných v trestnom konaní a
vyšetrovania a prijímania opatrení proti nezákonnému a škodlivému správaniu používateľov.

Na základe čoho sú osobné údaje spracúvané?

Spoločnosť Egis Slovakia s.r.o. spracúva osobné údaje:

Pri plnení zmluvných záväzkov: za účelom dodania požadovaného produktu alebo poskytnutia služby spoločnosť Egis Slovakia s.r.o. môže spracúvať vaše osobné údaje.
Za účelom dodržiavania zákonom stanovených povinností a požiadaviek: Spoločnosť považuje za dôležité, aby bola schopná dodržiavať zákony, predpisy a usmernenia, ako aj ďalšie požiadavky v súvislosti so spracúvaním údajov, nakoľko ovplyvňujú spôsob, akým riadi spoločnosť Egis Slovakia s.r.o. svoju obchodnú činnosť a umožňuje jej vytvárať čo možno najbezpečnejšie produkty a služby.
Na základe udeleného súhlasu: V niektorých prípadoch Vás spoločnosť Egis Slovakia s.r.o. požiada o udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely. Na právnom základe oprávnený záujem môže spoločnosť Egis Slovakia s.r.o. spracúvať vaše osobné údaje napr. v prípade Vašej účasti na vzdelávacom podujatí organizovanom spoločnosťou Egis Slovakia s.r.o.. Egis Slovakia s.r.o., ako renomovaná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zdravotníctva má oprávnený záujem organizačne zabezpečiť také odborné vedecké vzdelávacie podujatia na národnej, alebo medzinárodnej úrovni, ktoré budú považované za sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Ako dlho sú osobné údaje uchovávané?

Osobné údaje budeme vždy uchovávať počas lehoty vyžadovanej zákonom, a podľa potreby v súvislosti s právnym konaním alebo vyšetrovaním. V ostatných prípadoch spoločnosť Egis Slovakia s.r.o. uchováva Vaše osobné údaje:

- podľa potreby a na obdobie, aby Vám bol umožnený prístup k požadovaným službám; v prípadoch, keď ste Egis Slovakia s.r.o. kontaktovali s otázkou alebo žiadosťou, a to na obdobie potrebné na zodpovedanie vašej otázky alebo vybavenie žiadosti.

Zdieľanie osobných údajov a ich prenos mimo Slovenskej republiky

Vami poskytnuté osobné údaje môžu byť zdieľané s:

- členmi skupiny spoločností Servier,

s týmito dôveryhodnými tretími stranami:
- so zástupcami a dodávateľmi vrátane poskytovateľov technologických služieb - dátových analýz, hostingu a technickej podpory;
- s odbornými poradcami, audítormi alebo obchodnými partnermi
regulačnými orgánmi, vládami a orgánmi činnými v trestnom konaní a
- s ďalšími tretími stranami v súvislosti s reorganizáciou celej spoločnosti alebo akejkoľvek jej časti.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané spoločnosťou Egis Slovakia s.r.o., jej pridruženými spoločnosťami a ďalšími dôveryhodnými dodávateľmi mimo vášho domovského sídla.

Ochrana vašich osobných údajov

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním, zverejnením, zmenou alebo zničením použijeme rôzne bezpečnostné opatrenia a technológie v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a súkromia.

Odosielanie údajov spoločnosti Egis Slovakia s.r.o. prostredníctvom internetu alebo mobilnej telefónnej siete nemusí byť úplne bezpečné, a akýkoľvek takýto prenos je na vlastné riziko používateľa.

Práva dotknutej osoby

požiadať spoločnosť Egis Slovakia s.r.o. o prístup k Vašim osobným údajom, ktorými spoločnosť disponuje;
požiadať o opravu alebo vymazanie osobných údajov;
požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov alebo namietať proti tomuto spracovaniu;
odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
požiadať o prijatie alebo prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti, do inej organizácie v strojovo čitateľnej forme a podať sťažnosť miestnemu orgánu dohľadu, ak dôjde k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov alebo ak ste v dôsledku nezákonného spracovania vašich osobných údajov utrpeli ujmu.

Pri uplatňovaní svojich práv nás, prosím, kontaktuje prostredníctvom kontaktných údajov:

Kontaktná osoba:
Pavel Uhrinčať
tel.: +421 903 556 655
e-mail: uhrincat@hrman.sk

Ak si neželáte poskytnúť Vaše osobné údaje

Vždy sa môžete rozhodnúť, že neposkytnete Vaše osobné údaje spoločnosti Egis Slovakia s.r.o.

Ak máte námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov, alebo ste udelili súhlas so spracúvaním údajov a želáte si súhlas odvolať, spoločnosť Egis s.r.o. bude túto voľbu rešpektovať v súlade so svojimi právnymi povinnosťami.

Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo dotazy týkajúce sa tohto dokumentu, alebo v prípade uplatňovania svojich práv, prosíme obráťte sa na spoločnosť Egis Slovakia s.r.o. prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Pavel Uhrinčať
tel.: +421 903 556 655
e-mail: uhrincat@hrman.sk

 

 

Spracúvanie osobných údajov zdravotníckych pracovníkov (ZP) a zástupcov a kontaktných osôb zdravotníckych organizácií (ZO), výpočet výšky príspevku poskytovaného spoločnosťou Egis, plnenie zmlúv a vedenie záznamov o zmluvách, spracúvanie osobných údajov vzťahujúcich sa na návštevy lekárov, obchodné rozhovory s lekárňami, požiadavky na transparentnosť a účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných spoločnosťou Egis.

 

Účelom spracúvania osobných údajov v databáze je evidencia Vás ako zdravotníckeho pracovníka v rámci internej databázy EGIS, za účelom spolupráce s medicínskym špecialistom, evidencie jeho návštev s marketingovými kampaňami a ich obsahu, vrátane Vašej odozvy, informovanosti o odborných informáciách a správach týkajúcich sa liekov, medicínskych zdravotníckych pomôcok ako aj všeobecnej zdravotnej starostlivosti a spôsobov liečby.

Titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, tel. kontakt, informácia o zdravotníckom zariadení alebo organizácii, v ktorej pôsobíte, vrátane informácie o Vašom postavení v nich, informácia o Vašom postavení zdravotníckeho pracovníka, resp. zdravotníckom povolaní a o Vašej odbornej špecializácii, kód PZS, informácie o spolupráci s EGIS (vrátane evidencie návštev zástupcov EGIS, o poskytnutých správach a informáciách, resp. o ďalších vzťahoch s EGIS).

 

Doba uchovávania údajov: 10 rokov

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie zmlúv so ZP a ZO.

V prípade ZP: Meno a kontaktné údaje dotknutej osoby (e-mailová adresa, telefónne číslo, pozícia/titul, kvôli osloveniu), výška príspevku, fakturačné údaje a akékoľvek ďalšie údaje uvedené v zmluve.

 

V prípade zástupcov alebo kontaktných osôb ZO: Meno a kontaktné údaje príslušného zástupcu, kontaktnej osoby (e-mailová adresa, telefónne číslo, pozícia/titul, kvôli osloveniu), výška príspevku, fakturačné údaje a akékoľvek ďalšie údaje uvedené v zmluve.

 

Doba uchovávania údajov: 5 rokov

Zasielanie nových odborných informácií, správ zo sveta farmácie, liekov, zdravotníckych pomôcok a medicíny a marketingových správ týkajúcich sa liekov, zdravotníckych pomôcok, zdravotnej starostlivosti, spôsobov liečby, pozvánok na kongresy a odborné podujatia a správ o ďalších súvisiacich oblastiach

Titul, meno a priezvisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón), informácia o Vašom postavení zdravotníckeho pracovníka, resp. zdravotníckom povolaní a o Vašej odbornej špecializácii, oblastiach záujmu.

 

  

 

 

Doba uchovávania údajov: 10 rokov

Evidencia peňažných a nepeňažných plnení, ktoré boli Vám ako zdravotníckemu pracovníkovi poskytnuté spoločnosťou Egis.

Titul, meno a priezvisko, informácia o Vašom postavení zdravotníckeho pracovníka, resp. zdravotníckom povolaní a o Vašej odbornej špecializácii, informácia o zdravotníckom zariadení alebo organizácii, v ktorej pôsobíte, vrátane informácie o Vašom postavení v nich, informácia o peňažných a nepeňažných plneniach (obsah, výška, účel, čas poskytnutia), ktoré Vám boli poskytnuté spoločnosťou Egis, kód PZS.

 

Doba uchovávania údajov: 10 rokov

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom pre organizačné zabezpečenie účasti na vzdelávacom podujatí organizovanom spoločnosťou Egis.

V prípade ZP: Meno a kontaktné údaje dotknutej osoby (ID v SLK, e-mailová adresa, telefónne číslo, pozícia/titul, názov a adresa pracovicka vrátane PSČ), typ účasti - aktívna/pasívna, pracovné zaradenie, špeciálne požiadavky na stravovanie a pod.

  

Doba uchovávania údajov: 5 rokov

 

 

 

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox