Ochrana osobných údajov

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov poskytnutých spoločnosti EGIS SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 34 148 337, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33484/B (ďalej aj ako "EGIS") ako prevádzkovateľovi získaných osobných údajov za účelom odpovede na môj e-mail ohľadom aktivít spoločnosti EGIS, liekov tejto spoločnosti, pripomienok k webovej stránke prípadne iných otázok zaslaných spoločnosti EGIS cez tento webový portál.

Spoločnosť EGIS vyhlasuje, že uvedené osobné údaje použije iba za účelom vypracovania odpovede na otázku adresovanú cez tento webový portál. Takto poskytnuté osobné údaje budú uchovávané iba po dobu potrebnú na vypracovanie kvalifikovanej odpovede, maximálne však 1 mesiac od preposlania emailu.

Zodpovedná osoba poverená dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v EGIS je: Pavel Uhrinčať (tel.: +421 903 55 66 55, e-mail: uhrincat@hrman.sk)

Právnym základom získaných osobných údajov je tento súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, rovnako jednoduchým spôsobom ako ste ho udelili, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Osobné údaje sú poskytované dobrovoľne, pričom poskytnutie súhlasu môžete odmietnuť. Poskytnutie osobných údajov EGIS nie je povinné, nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, v prípade neudelenia súhlasu, však nebudeme môcť vypracovať odpoveď na zaslanú otázku.

Ako dotknutá osoba máte okrem iného právo požadovať od EGIS prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby, právo na opravu nesprávnych alebo nepravdivých osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (na základe ktorého prevádzkovateľ označí uchovávané osobné údaje s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti), právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk), resp. podať návrh na začatie konania ohľadom Vašich práv na ochranu osobných údajov, a to napr. v prípade porušenia Vašich práv ako dotknutej osoby zo strany EGIS. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox