Právne oznámenie

Všeobecné podmienky používania webovej stránky spoločnosti Egis Pharmaceuticals PLC. (ďalej len „webová stránka“) 

Návštevou tejto webovej stránky sa zaväzujete dodržiavať právne ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov a verejne dostupných údajov, o ochrane duševného vlastníctva a iných relevantných zákonov a predpisov.

Vstúpením na túto webovú stránku, jej použitím a prehliadaním si jej obsahu, vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami používania obsiahnutými v tomto oznámení, a to bez akýchkoľvek obmedzení či výhrad.

Použitím tejto webovej stránky prijímate podmienky jej používania bez ohľadu na to, či ste si ich prečítali alebo nie. Neznalosť týchto podmienok užívateľa nezbavuje zodpovednosti. Pre spoločnosť Egis Pharmaceuticals PLC. je nanajvýš dôležité chrániť osobné údaje návštevníkov webovej stránky, zaručiť im právo na samostatné rozhodovanie o svojich osobných údajoch a iných informáciách, a zaistiť bezpečné prehliadanie obsahu stránky, k čomu spoločnosť podnikla potrebné technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia.

Viac informácií o spracovávaní osobných údajov spoločnosťou Egis Pharmaceuticals PLC nájdete na tejto adrese: https://hu.egis.health/adatvedelem.

Omedzenie zodpovednosti

Návštevníci a užívatelia služby spoločnosti Egis Pharmaceuticals PLC. súhlasia, že:

·            návšteva alebo používanie tejto webovej stránky na akékoľvek účely je na ich vlastnom uvážení, na ich vlastné riziko a zodpovednosť, a akékoľvek informácie, ktoré si na tejto webovej stránke prevezmú alebo jej prostredníctvom získajú, používajú dobrovoľne a z vlastnej vôle, podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko;

·            Egis Pharmaceuticals PLC. a tvorcovia či prevádzkovatelia tejto webovej stránky nezodpovedajú za žiaden omyl, ujmu alebo škodu, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku návštevy alebo použitia webovej stránky;

·            Egis Pharmaceuticals PLC. nezodpovedá za žiadnu priamu či nepriamu stratu alebo škodu, či náklady vzniknuté v dôsledku nesprávneho fungovania webovej stránky alebo prerušenia jej prevádzky alebo v súvislosti s obsahom webovej stránky a s údajmi či  inými informáciami dostupnými na alebo prostredníctvom tejto stránky, vrátane ale nie len čo sa týka ich presnosti, aktuálnosti, úplnosti, platnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, spoľahlivosti či správnosti;

·            Egis Pharmaceuticals PLC. si vyhradzuje právo upraviť obsah tejto webovej stránky alebo ukončiť či pozastaviť niektoré alebo všetky svoje služby bez predchádzajúceho upozornenia alebo následného informovania jej návštevníkov;

·            Táto webová stránka môže byť  prepojená s inými webovými stránkami, ktorých použiteľnosť spoločnosť Egis Pharmaceuticals PLC. síce sleduje, nenesie však žiadnu zodpovednosť za ich obsah a ani za žiadnu ujmu či škodu vzniknutú v dôsledku jej používania;

·            Akýkoľvek obsah zverejnený na tejto webovej stránke slúži len na informatívne účely a v žiadnom prípade nepredstavuje radu či odporúčanie, a nemôže slúžiť ani ako základ pre akékoľvek rozhodnutie alebo konanie, vrátane, ale nie len zdravotníckych informácií, ktoré nemôžu nahradiť náležitú lekársku starostlivosť sprevádzanú podrobnými informáciami.

Autorské práva a komunikácia návštevníkov

Všetky informácie na webovej stránke, vrátane všetkých informácií o celkovom vzhľade a charaktere stránky, rovnako ako aj všetky jej obrázky a textový obsah, sú predmetom duševného vlastníctva chráneného autorským právom a zákonmi o priemyselnom vlastníctve.   Výlučným vlastníkom príslušných práv je spoločnosť Egis Pharmaceuticals PLC.

Informácie z webovej stránky spoločnosti Egis Pharmaceuticals PLC. si môžte prevziať a zobrazovať v akejkoľvek podobe len pre osobnú potrebu, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo, a tieto informácie nesmú priamo či nepriamo slúžiť k zárobkovej činnosti bez ohľadu na to, či sa pri nej dosahuje zisk alebo nie. Všetky informácie a údaje použité týmto spôsobom  musí sprevádzať príslušné upozornenie týkajúce sa autorského práva a ďalších práv k duševnému vlastníctvu spoločnosti Egis Pharmaceuticals PLC.  Pri citácii obsahu webových stránok, najmä literatúry či vedeckých prác uverejnených na stránke v rámci uplatnenia výnimiek a obmedzení autorského práva, musí byť uvedený zdroj a autor práce.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Egis Pharmaceuticals PLC., nesmiete vy ani tretia strana použiť či upraviť, a to úplne alebo z časti, obsah tejto webovej stránky za akýmkoľvek propagačným či komerčným účelom.

Žiadne informácie týkajúce sa ochranných známok, patentov, ďalších majetkových práv a produktov uvedených na tejto webovej stránke, vrátane informácií dostupných prostredníctvom odkazov na stránke, sa za žiadnych okolností nepovažujú za udelenie licencie alebo iného oprávnenia k výkonu práv duševného vlastníctva. Spoločnosť Egis Pharmaceuticals PLC. neprevádza žiadne zo svojich práv na návštevníka webovej stránky a ani ho k výkonu svojich práv neoprávňuje.   

Názvy, chránené názvy či označenia a doménové mená, ktoré sa objavujú na webovej stránke, sú majetkom spoločnosti Egis Pharmaceuticals PLC., všetky práva k nim a nároky na ne sú vyhradené a nesmú byť používané  na obchodné účely.

Egis Pharmaceuticals PLC. neručí za žiadne informácie vlastnené treťou stranou; používanie alebo prevziatie takýchto informácií zo stránky si vyžaduje súhlas ich vlastníka.

Obsah webovej stránky a informácie, ktoré sú tam nahrávané, sú nepretržite sledované za účelom filtrovania takých informácií, ktoré sú v rozpore s etickými zásadami, za účelom ochrany práv tretích strán a uplatňovania zákonov a predpisov. Prevádzkovateľ webovej stránky je oprávnený odstrániť akýkoľvek nepovolený obsah. Zaväzujete sa, že pri používaní webovej stránky na ňu alebo jej prostredníctvom nebudete nahrávať či posielať žiadne údaje či informácie, ktoré by mohli byť v rozpore s právnymi predpismi.  Ďalej potvrdzujete, že ste si vedomí svojej zodpovednosti za prípadne vzniknuté škody v súvislosti s vyššie uvedeným konaním.

S výnimkou odkazov na našu domovskú stránku je prísne zakázané umiestňovať akýkoľvek odkaz vedúci na našu webovú stránku na iné webové stránky alebo umožniť zobrazenie našej webovej stránky v rámci iných webových stránok bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť Egis Pharmaceuticals PLC. (1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.)

Zodpovedná osoba za prevádzku webovej stránky: Dóra Mező, e-mail: mailbox@egis.hu

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox